Veman Services

Shop

Copyright

Disclaimer & Copyright

VRAGEN

Op al deze vragen kunt u hier een antwoord vinden, mochten er andere vragen zijn kunt u altijd mailen. zie contact gegevens.

Met vriendelijke groeten,

Veman Services

 

Auteursrecht

Veman Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het up-to-date zijn van de op deze website aangeboden informatie.

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft veman-services.nl een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van veman-services.nl 

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van informatie (afbeeldingen, e.d.) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site via webshop@veman-services.nl.

Bij plagiaat van onze content op welke manier dan ook wordt onmiddellijk aangifte gedaan. 

De op deze website getoonde informatie wordt door veman-services.nl met veel zorg en aandacht samengesteld.

Het is mogelijk dat de informatie op de site onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. veman-services.nl behoudt zich het recht om  deze website en disclaimer zonder aankondiging of kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

veman-services.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Veman Services (Kamer van Koophandel: NL 69098379), hierna te noemen Veman Services, verleent u hierbij toegang tot www.vemanservices.nl en www.veman-services.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Veman Services behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Veman Services spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Veman Services.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Veman Services nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Veman Services.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Veman Services, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.